Főoldal ÁSZF

ÁSZF

László Viktória – lifedesigner

(ÁSZF) SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI


Fogalom meghatározások

Szolgáltató: Jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában „Szolgáltató”, László Viktória ev (8796 Türje, Széchenyi utca 2.)

Megrendelő: az a természetes vagy jogi személy, aki a Szolgáltatóval a Szolgáltató szokásos üzleti tevékenysége körében szerződést köt.

A szolgáltatást igénybe vevő személy: amennyiben a Megrendelő és a szolgáltatást igénybe vevő személy nem azonos, jelen szerződés tekintetében a fizetési kötelezettségen kívül a ‘Megrendelő’ alatt a szolgáltatást igénybe vevő személyt is érteni kell (lásd: ajándékutalvány).

Szerződés létrejötte: a felek között a szerződés akkor jön létre, ha a Megrendelő írásbeli (online) megrendelését a Szolgáltató írásban (online) visszaigazolta, illetőleg ha a felek együttesen írnak alá szerződést. A Felek rögzítik, hogy jelen ÁSZF bármilyen módon létrehozott szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Felek rögzítik, hogy a köztük fennálló jogviszonyban kizárólag írásba foglalt nyilatkozatoknak van jogi kötőereje, a köztük fennálló szerződések módosítása kizárólag írásban, közös megállapodással lehetséges. Felek kölcsönösen elfogadják az e-mail útján tett nyilatkozatokat.

Szolgáltatási szerződés: A Szolgáltató és a Megrendelő között, a jelen Általános Szerződési Feltételek mellett, a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint létrejött szerződés, aminek alapján a Szolgáltató köteles a szerződésben meghatározott szolgáltatást nyújtatni a kikötött későbbi időpontban, a Megrendelő pedig köteles a szolgáltatás átvételére és a szolgáltatási díj megfizetésére.

Szolgáltatás: A Megrendelő és a Szolgáltató között létrejött egyedi szerződés tárgyát képező szolgáltatás. A Szolgáltató az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: előadások, workshopok, online tanfolyamok, sminkoktatás, közös vásárlás, sminkkészítés, tanácsadás

A Szolgáltató weboldalai: http://lifedesigner.hu, http://azattores.hu, http://sminkkel.com


I. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

1. A Szolgáltató és a Megrendelő, (együttesen Szerződő Felek) között létrejövő egyedi szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan része a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF), amely a fenti szerződések egyéb feltételeit tartalmazza.

2. A Szolgáltató és a Megrendelő közötti jogviszony tartalmát a jelen ÁSZF és az egyedi szolgáltatási szerződés együttesen határozzák meg, a jogszabályi rendelkezések keretei között. Amennyiben a fenti dokumentumok rendelkezései egymástól eltérnek, elsősorban az egyedi szolgáltatási szerződés, majd az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy az egyedi szolgáltatási szerződésben nem rendezett kérdésekben az ÁSZF rendelkezései irányadók.

3. Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő jelen ÁSZF-fel, vagy annak egyes rendelkezéseivel nem ért egyet, úgy ezt köteles a szolgáltatási szerződés megkötése előtt írásban közölni a Szolgáltatóval. Ebben az esetben szerződő felek között kizárólag akkor jön létre a megváltozott tartalmú szerződés, ha a Megrendelő feltételeit a Szolgáltató írásban, a szolgáltatási szerződés megkötése előtt elfogadta.

4. Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő az 1.3. pontban rögzítettek ellenére csak a szerződés megkötése után emel kifogást, vagy foglalja azt írásba, úgy szerződő felek között a szerződés érvényesen, az abban foglalt tartalommal jött létre.

5. Az ÁSZF nyilvános és folyamatosan elérhető a Szolgáltató által fenntartott weboldalon. Az ÁSZF módosítása a weboldalon történő közzététel napján lép hatályba.


II. A szolgáltatási szerződés tárgya

1. A Szerződő Felek által az egyedi szolgáltatási szerződésben egyedileg meghatározott szolgáltatás.

2. A Megrendelő a weboldalon található adatlap maradéktalan kitöltésével megrendeli a kiválasztott szolgáltatást. Ennek során meg kell adnia a következő adatait: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, mobil telefonszám, számlázási cím.
A megrendelés feltétele az Adatvédelmi Nyilatkozat, valamint az ÁSZF elolvasása, és az azokban foglalt, valamennyi rendelkezés elfogadása.

A szerződés a szolgáltatás nyújtására vonatkozó időpont kölcsönös elfogadása és a Szolgáltató általi visszaigazolás megtörténtével jön létre. A Megrendelő az adatlap kitöltésével adja meg adatait, a Szolgáltató ezeknek megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért.
A Szolgáltató a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, illetve az ilyen adatokat tartalmazó megrendelést jogosult visszautasítani, továbbá kétség esetén a Megrendelő adatainak valóságát jogosult ellenőrizni. A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető okból semminemű felelősség nem terheli.

3. Amennyiben a Megrendelő ismételten igénybe veszi a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások valamelyikét, azonban nem a weboldalon keresztül rendeli meg a szolgáltatást, a szolgáltatás más formában történő megrendelésével elismeri, hogy a weboldalon elérhető hatályos ÁSZF rendelkezéseinek tartalmával tisztában van, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

4. Szolgáltató kijelenti, hogy a Szolgáltató weboldalán feltüntetett adatok és feltételek az ÁSZF és az egyedi szerződés részét képezik. A Megrendelő a weboldalon történő megrendeléssel kijelenti, hogy a weboldalon található információkat, feltételeket, valamint az ÁSZF és az egyedi szerződés tartalmát ismeri és elfogadja.

5. Amennyiben a Megrendelőnek a weboldalon foglaltakhoz képest eltérő (speciális) igénye merül fel, az egyedi szolgáltatásra vonatkozó eltérő adatok, feltételek kizárólag abban az esetben részei a szerződésnek, amennyiben a Szolgáltató ajánlata, a Megrendelő megrendelésének, a Szolgáltató által történt visszaigazolása vagy az írásba foglalt szerződés azt határozottan, írásban rögzíti.

6. Felek rögzítik, hogy szerződésüknek része a szerződéskötést megelőző levelezésük.

7. Amennyiben a 2.4. pontban foglalt Megrendelői igény teljesítése érdekében a Szolgáltatónak további költsége merül fel, úgy ennek költsége a Szolgáltató előzetes tájékoztatása alapján a Megrendelőt terhelik. Ezen költségek kiszámlázásához a Megrendelő az ÁSZF elfogadásával hozzájárul. Ezen költségeket akkor is köteles a Megrendelő megtéríteni, ha a szerződés felek között a Megrendelő érdekkörében felmerült okból mégsem jött létre.


III. A felek jogai és kötelezettségei

1. A Felek kötelesek a szerződések teljesítése során együttműködni, a szükséges felvilágosítást egymásnak kölcsönösen megadni.

2. A Megrendelő jogosult az általa megrendelt szolgáltatást igénybe venni, az általa megrendelt mértékig.

3. A Szolgáltató az egyedi szerződés alapján köteles a meghatározott szolgáltatás nyújtására. A teljesítés során alvállalkozót, közreműködőt igénybe vehet.

4. A Megrendelő köteles az előzetesen egyeztetett időpontban és helyszínen a szolgáltatás igénybevételére alkalmas állapotban megjelenni. Az alkalmas állapotra vonatkozó kétség felmerülése esetén a Szolgáltató a teljesítést jogosult megtagadni, ebben az esetben a Megrendelő a teljesítés elmaradása kapcsán semmilyen jogcímen igényt nem érvényesíthet.

5. Megrendelő, illetve a szolgáltatást igénybe vevő személy köteles előzetesen, írásban tájékoztatni a Szolgáltatót mindazokról a feltételekről és körülményekről, melyek a Szolgáltató teljesítését befolyásolhatják, különös tekintettel a szolgáltatást igénybe vevő személy egészségi állapotára (pl: fertőző betegség, allergia). A tájékoztatás elmaradása esetén az abból eredő károk megtérítésére köteles.

6. A Megrendelő köteles a szolgáltatás igénybevétele során együttműködni, a szükséges információkat, adatokat szolgáltatni a Szolgáltató részére, a szükséges nyilatkozatokat megtenni.

7. A Megrendelő köteles az igénybe vett szolgáltatás díját a weboldalon található árlistának megfelelően vagy az egyedi megállapodásban rögzítettek szerint megfizetni, amiről a Szolgáltató számlát állít ki.

8. A Megrendelő a szerződéstől bármikor indokolás nélkül jogosult elállni, köteles azonban a Szolgáltató kárát megtéríteni.

9. A szolgáltatások nem tartalmaznak házhoz történő kiszállást, az minden esetben egyedi megegyezés részét képezi, és külön díjazással (útiköltség, kiszállási díj felszámolásával) vehető igénybe. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a kiszállás esetén felmerülő technikai problémákért (pl: nem megfelelő világítási körülmények).
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy bizonyos szolgáltatások esetében (sminktanácsadás) a házhoz történő kiszállás nem vehető igénybe. A Szolgáltató nem kötelezhető kiszállásra egyik szolgáltatás esetében sem.

10. Amennyiben az egyeztetett időpontot a Megrendelő az időpontot megelőző 120 órán belül lemondja, a szolgáltatást előzetes jelzés nélkül nem veszi igénybe, a szolgáltatás igénybevétele céljából nem jelenik meg, a szolgáltatás igénybevételére nem alkalmas állapotban jelenik meg, lemondási díj jogcímén 10.000 Ft.- összeget köteles a Szolgáltató által kiállított számla ellenében 8 napon belül megfizetni. Az egyeztetett időpontot megelőző 120 órán kívül a Megrendelő indokolás nélkül kérheti az időpont módosítását, melyben felek kölcsönösen egyeztetve állapodnak meg.

11. Amennyiben a Szolgáltató bármely okból az előre egyeztetett időpontban a szolgáltatás nyújtására nem képes, köteles a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni arról és lehetőség szerinti legkorábbi időpontot felajánlani a szolgáltatás igénybe vételére. A Szolgáltató általi időpontlemondásból fakadóan a Megrendelő igényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

12. A Szolgáltató a Megrendelővel és a szolgáltatást igénybe vevővel szembeni kártérítési kötelezettségét korlátozza, a fizetendő szolgáltatási díj ennek megfelelően kerül megállapításra, így a Szolgáltató kártérítési felelőssége a szolgáltatási díj összegének megfelelő összegre terjed ki, az ezen felüli – bármely jogcímen előterjesztett – igények tekintetében felelősségét kizárja, amit a Megrendelő, illetve a szolgáltatás igénybe vevője a megrendeléssel, illetve a szolgáltatás igénybe vételével elfogad.

13. A Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a tanácsadáson róla készült képeket, illetve köszönetnyilvánítását, véleményét referenciaként felhasználja, weboldalán közzétegye a Megrendelő keresztnevével. A Szolgáltató egyéb adatok közzétételére nem jogosult. A Megrendelő a Szolgáltatóval közölten írásban az ezen pontban foglaltaktól eltérően rendelkezhet.

14. A Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott dokumentumok nem használhatók fel szabadon, a Megrendelő által kizárólag magáncélra használhatók fel. A Szolgáltatót illeti meg az ezekre vonatkozó szerzői jog, ennek megfelelően jogosulatlan felhasználásnak minősül különösen azok többszörözése, terjesztése, nyilvánossá tétele, oktatási vagy kereskedelmi célra történő felhasználása.

V. Fizetés

1. A weboldalon feltüntetett bruttó árak, azok általános forgalmi adót nem tartalmaznak. A szolgáltatás megrendelésével a megrendelt szolgáltatásra vonatkozó feltüntetett árat a Megrendelő elfogadja. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatások díját, valamint a szolgáltatások feltételeit bármikor egyoldalúan módosítani. A módosítás a honlapon való közzététel időpontjától érvényes.

2. A Megrendelő eltérő megállapodás hiányában a szolgáltatás ellenértékét készpénzben tartozik megfizetni nyomban a szolgáltatás teljesítését követően. Eltérő megállapodás esetén a fizetési határidő a szolgáltatás teljesítésétől számított 8. nap. Szolgáltató a számlát 8 nappal a teljesítési határidő lejárta előtt köteles átadni.

3. A teljesítés napja a számlán szereplő összegnek a Szolgáltató számlán feltüntetett bankszámláján történő jóváírásának napja. Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató jogosult késedelmi kamatot felszámolni a Ptk. 6:48§ (1) bekezdésében foglaltak szerint. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy felfüggessze a szerződéses kötelezettségeinek teljesítését mindaddig, amíg a Megrendelőnek határidőn túli tartozása áll fenn.

4. A Megrendelő eltérő megállapodás hiányában a Szolgáltatóval szemben beszámításra nem jogosult.


VI. Ajándékutalvány

1. A Szolgáltató és a Megrendelő közötti ajándékutalványra vonatkozó szerződés határozott időre jön létre, időtartama az ajándékutalvány érvényességének vagy felhasználásának (a korábbi időpontig) időpontjáig tart.

2. A weboldalon keresztül történő ajándékutalvány vásárlásra esetén a Megrendelőnek meg kell adnia a következő adatait: teljes név, mobil telefonszám, e-mail cím, a megajándékozott neve, számlázási cím.

Az adatok megadását követően a Megrendelőnek ki kell választania a megrendelni kívánt utalványhoz kapcsolódó szolgáltatást, majd a fizetési módot és az átvétel módját.
A Megrendelőnek a megrendelés során jóvá kell hagynia és el kell fogadnia az Adatvédelmi Nyilatkozat, valamint a jelen ÁSZF-ben foglalt valamennyi rendelkezést.

A Szolgáltató a megrendelés beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld a Megrendelő által megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megrendelés adatait, valamint átutalás esetén a Szolgáltató banki adatait. A Szolgáltató a Megrendelő számára az ajándékutalványt csatolt dokumentumként, PDF formátumban bocsátja rendelkezésre, a vételár megérkezését követő 48 órán belül. Személyes átvétel esetén a vételár készpénzben fizetendő az átvétellel egyidejűleg.

3. A megvásárolt ajándékutalványok a kiállítástól számított 6 hónapig érvényesek, 6 hónapon túlra időpont egyeztetése nem lehetséges.

4. Az ajándékutalvány beváltására akkor is a kiállítástól számított 6 hónap áll rendelkezésre, ha a Megrendelő a már egyeztetett időpontot módosítását kéri.

5. Az ÁSZF III.12 és IV.1 pontja irányadók a szolgáltatások ajándékutalvány felhasználása során történő igénybevétele esetére is. A Szolgáltató a III.12 és IV.1 pontokban részletezettek szerinti díjról szóló számlát az ajándékutalványon szereplő személy nevére és címére állítja ki. A számlán szereplő, az ÁSZF III.12. és IV.1 pontjai szerinti összegek megfizetéséért az ajándékutalvány Megrendelője és a megajándékozott személy egyetemlegesen felelnek.

6. Az ajándékutalvány az ÁSZF-ben foglalt rendelkezések elfogadása mellett harmadik személyre átruházható, az átruházás tényét, és az új tulajdonos adatait az átruházó köteles Szolgáltatónak bejelenteni. Ennek hiányában Szolgáltató nem köteles a szolgáltatás nyújtására. Az átruházás a VI.3. pontban foglalt határidőket nem módosítja.

7. Az ajándékutalvány nem visszaváltható, és nem váltható készpénzre.


VII. Adatvédelem

1. A Szolgáltató a megrendelés, illetve szolgáltatásainak igénybevétele során birtokába jutott adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint bizalmasan kezeli, kizárólag a szolgáltatás igénybe vételéhez és a számlaadás teljesítéséhez használja fel, azokat harmadik személynek semmilyen formában tovább nem adja.
(Adatvédelmi tájékoktató)


VIII. Vitás ügyek rendezése, illetékesség

1. Felek a jelen szerződésből és az egyedi szolgáltatási szerződésekből eredő valamennyi jogvita tekintetében elődlegesen peren kívül, egyeztetés útján kötelesek megkísérelni a békés rendezést.

2. Felek alávetik magukat a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.


VIII. Záró rendelkezések

1. Az ÁSZF vagy a szerződés eltérő rendelkezése hiányában valamely rendelkezés esetleges érvénytelensége a szerződés részbeni érvénytelensége, az egész szerződés érvénytelenségére nem hat ki.
2. Ezen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2017.01.01.

Comments are closed.